Category Archives: Kařez

 • 0

Deskové hry – aktivizační a komplexní metody vzdělávání

Category : Aktuality , Kařez

Základní a Mateřská škola Kařez uspořádala další vzdělávací aktivitu pro rodiče svých žáků, tentokrát v tématu:  Deskové hry –  aktivizační a  komplexní  metody  vzdělávání se zacílením na rozvoj klíčových kompetencí, rozvoj logického, informatického a strategického myšlení. Téměř celodenní workshop pro rodiče se konal dne 16.3.2017 pod lektorským vedením: Mgr. Jana Vodičky z České pedagogické komory. Celá vzdělávací akce byla zaštítěna odbornou garancí PaedDr. Tomáše Houšky. Vzdělávání tohoto typu je součástí plnění klíčové aktivity projektu KA4 i. Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání.


 • 0

Cyklus vzdělávání pedagogů ZŠ Kařez

Category : Aktuality , Kařez

Ve dnech 11.1.2017 byl uskutečněn další cyklus vzdělávání pedagogů ZŠ Kařez, který se soustředil na zvýšení kvalifikace účastníků v oblasti multidisciplinární spolupráce. Tentokrát se vzdělávání soustředilo zejména na praktickou část – popis konkrétních příkladů a jejich realizace v praxi školy. Vzdělávání navazovalo na úvodní blok vzdělávání v této oblasti, který se uskutečnil v listopadu 2016. Vzdělávání je součástí plnění klíčové aktivity KA04 iv., část 2 projektu.

Vzdělávání vedla akreditovaná lektorka PhDr. Vendula Raymová.


 • 0

Zahajovací konference INTERIM

Category : Aktuality , Holoubkov , Kařez , Mýto

Zahajovací konference INTERIM k projetu Systematická Inkluze – společná cesta k úspěchu!, reg. č. projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000172 se uskutečnila 23. listopadu 2016 od 8:00 do 16:00 hodin. Realizační tým projektu zde společně se zástupci partnerských institucí představil záměry a strategii projektu a účastníky konference seznámil s jeho plánovaným průběhem, očekávanými výstupy a přínosem. V rámci konference měli možnost jednotliví účastníci dále vidět např. proinkluzivní výuku v praxi běžného života školy, praktické ukázky práce s didaktickými pomůckami či představení didaktických deskových her jako nástroje podpory rozvoje osobnosti, kompetencí, zájmu a nadání každého dítěte a žáka. Celá akce proběhla za odborné garance PaeDr. Tomáše Houšky.

Konference se účastnili všichni významní aktéři podílející se na kvalitě vzdělávání v daném území, jednalo se o zástupce z řad zřizovatelů jednotlivých škol, zástupce Plzeňského kraje, zástupce ORP, zástupce školských poradenských zařízení a organizací občanské společnosti působící v Plzni a v Plzeňském kraji, dále pak zástupců ředitelů a pedagogů okolních škol a školských zařízení a v neposlední řadě se akce účastnila řada rodičů dětí a žáků navštěvujících školy realizátora a školy partnerské.


 • 0
Workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami

Workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami

Ve dnech 14. a 15. 11. 2016 se uskutečnil na ZŠ Holoubkov zahajovací workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami. Semináře se zúčastnilo celkem 25 pedagogických pracovníků všech partnerských škol ZŠ Holoubkov, ZŠ Mýto, ZŠ Kařez pod vedením lektorky Diakonie ČCE – středisko  Západní Čechy Mgr. et Mgr. Marie Linkové. Všichni zúčastnění byli seznámeni se strukturou sociálních služeb v Plzeňském kraji a možnostmi vzájemné spolupráce. Na zahajovací workshop bude navazovat vzdělávání pedagogických pracovníků na jednotlivých partnerských školách, a to v oblasti: multidisciplinární spolupráce.

Workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami


 • 0
Základní škola Kařez

Cyklus zážitkových aktivit

Category : Kařez

Základní a Mateřská škola Kařez dne 18.11. 2016 realizovala úspěšně první cyklus Zážitkových aktivit pro děti a žáky školy a jejich rodiče, které podporují inkluzi jako cestu k toleranci vzájemných rozdílů. AKCE realizovaná v tématu tvorby keramiky měla za cíl podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí, které odpovídá na odlišné vzdělávací potřeby žáků a překonává bariéry při vzdělávání a obtíže spojené s „jinakostí“.

20161108_165546

20161108_172511 20161108_174952


 • 0

Konference

Category : Holoubkov , Kařez , Mýto

pozvanka-interim


 • 0

Dotazník

Category : Aktuality , Holoubkov , Kařez , Mýto

Asistentka pedagoga - Základní škola Kařez

Abychom věděli, jak je projekt efektivní, potřebujeme na jeho začátku zmapovat situaci. K tomu vás požádáme o vyplnění několika (nebojte, kratičkých!) dotazníků. Najdete je v odkazu po rozkliknutí.

 1. Dotazník pro pedagogy 1
  J
  e určený pro jednotlivé účastníky, vyplňte samo za sebe, jak cítíte nejpravdivěji.
 2. Dotazník pro pedagogy 2
  Tento dotazník vyplňte po vzájemném konsensu, odpovědi by měly zohledňovat vaši společnou domluvu