Category Archives: Mýto

 • 0

Deskové hry – aktivizační a komplexní metody

Category : Aktuality , Mýto

Základní škola Mýto uspořádala další vzdělávací aktivitu pro rodiče svých žáků, tentokrát v tématu:  Deskové hry –  aktivizační a  komplexní  metody  vzdělávání se zacílením na rozvoj klíčových kompetencí, rozvoj logického, informatického a strategického myšlení. Téměř celodenní workshop pro rodiče se konal dne 22.3.2017 pod lektorským vedením: Mgr. Jana Vodičky z České pedagogické komory. Celá vzdělávací akce byla zaštítěna odbornou garancí PaedDr. Tomáše Houšky. Vzdělávání tohoto typu je součástí plnění klíčové aktivity projektu KA4 i. Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání.


 • 0

Cyklus vzdělávání pedagogů ZŠ Mýto

Category : Aktuality , Mýto

Ve dnech 24.11. a 25.11. byl uskutečněn další cyklus vzdělávání pedagogů ZŠ Mýto, který se soustředil na zvýšení kvalifikace účastníků v oblasti multidisciplinární spolupráce. Tentokrát se vzdělávání soustředilo zejména na praktickou část – popis konkrétních příkladů a jejich realizace v praxi školy. Vzdělávání navazovalo na úvodní blok vzdělávání v této oblasti, který se uskutečnil ve dnech 14 a 15.11.2016. Vzdělávání je součástí plnění klíčové aktivity KA04 iv., část 2 projektu.

Vzdělávání vedla akreditovaná lektorka PhDr. Vendula Raymová.


 • 0

Předvánoční čas na Základní škole Mýto

Category : Aktuality , Mýto

Žáci a pedagogičtí pracovníci Základní školy v Mýtě připravili ve dnech 19. a 20. prosince 2016 pro veřejnost vánoční dílny a kulturní program Hurá Vánoce.

Návštěvníci vánočních dílen si prohlédli výstavu výrobků, které v rámci školních vánočních dílen v polovině prosince vytvořili žáci prvního i druhého stupně. Poté si na několika stanovištích dle svého výběru vyrobili vánoční dekorace, které si odnesli domů. Sváteční náladu jim dodávala příjemná vánoční hudba a chutné občerstvení doplněné voňavou kávou či čajem. Všichni účastníci (bylo jich přes padesát) odcházeli velice spokojeni a nešetřili chválou.

Program Hurá Vánoce téměř zaplnil sál mýtského kina. Přes sto diváků zhlédlo dvě pohádky, taneční vystoupení, hru na kytary a společně s pěveckým sborem školy si zanotovalo několik vánočních písní a koled. I tato akce byla návštěvníky hodnocena velmi kladně a doufáme, že pomohla u mnohých vytvořit slavnostní předvánoční náladu.

 


 • 0

Vánoční dílny Mýto

Category : Aktuality , Mýto

huravanoce2016eu

huravanoce2016eu


 • 0

Zahajovací konference INTERIM

Category : Aktuality , Holoubkov , Kařez , Mýto

Zahajovací konference INTERIM k projetu Systematická Inkluze – společná cesta k úspěchu!, reg. č. projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000172 se uskutečnila 23. listopadu 2016 od 8:00 do 16:00 hodin. Realizační tým projektu zde společně se zástupci partnerských institucí představil záměry a strategii projektu a účastníky konference seznámil s jeho plánovaným průběhem, očekávanými výstupy a přínosem. V rámci konference měli možnost jednotliví účastníci dále vidět např. proinkluzivní výuku v praxi běžného života školy, praktické ukázky práce s didaktickými pomůckami či představení didaktických deskových her jako nástroje podpory rozvoje osobnosti, kompetencí, zájmu a nadání každého dítěte a žáka. Celá akce proběhla za odborné garance PaeDr. Tomáše Houšky.

Konference se účastnili všichni významní aktéři podílející se na kvalitě vzdělávání v daném území, jednalo se o zástupce z řad zřizovatelů jednotlivých škol, zástupce Plzeňského kraje, zástupce ORP, zástupce školských poradenských zařízení a organizací občanské společnosti působící v Plzni a v Plzeňském kraji, dále pak zástupců ředitelů a pedagogů okolních škol a školských zařízení a v neposlední řadě se akce účastnila řada rodičů dětí a žáků navštěvujících školy realizátora a školy partnerské.


 • 0
Workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami

Workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami

Ve dnech 14. a 15. 11. 2016 se uskutečnil na ZŠ Holoubkov zahajovací workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami. Semináře se zúčastnilo celkem 25 pedagogických pracovníků všech partnerských škol ZŠ Holoubkov, ZŠ Mýto, ZŠ Kařez pod vedením lektorky Diakonie ČCE – středisko  Západní Čechy Mgr. et Mgr. Marie Linkové. Všichni zúčastnění byli seznámeni se strukturou sociálních služeb v Plzeňském kraji a možnostmi vzájemné spolupráce. Na zahajovací workshop bude navazovat vzdělávání pedagogických pracovníků na jednotlivých partnerských školách, a to v oblasti: multidisciplinární spolupráce.

Workshop pro pedagogické pracovníky o spolupráci se sociálními službami


 • 0

Konference

Category : Holoubkov , Kařez , Mýto

pozvanka-interim


 • 0

Dotazník

Category : Aktuality , Holoubkov , Kařez , Mýto

Asistentka pedagoga - Základní škola Kařez

Abychom věděli, jak je projekt efektivní, potřebujeme na jeho začátku zmapovat situaci. K tomu vás požádáme o vyplnění několika (nebojte, kratičkých!) dotazníků. Najdete je v odkazu po rozkliknutí.

 1. Dotazník pro pedagogy 1
  J
  e určený pro jednotlivé účastníky, vyplňte samo za sebe, jak cítíte nejpravdivěji.
 2. Dotazník pro pedagogy 2
  Tento dotazník vyplňte po vzájemném konsensu, odpovědi by měly zohledňovat vaši společnou domluvu