Inkluzívní vzdělávání , menšiny a cizinci

Inkluze příslušníků menšin a cizinců je náročný proces. Aby mohl mohl úspěšně odstartovat a proběhnout, je třeba zvládnout několik elementárních bodů: osvojení jazyka, soulad základních civilizačních hodnot, vzájemné poznání, začlenění do sociálního systému.

Děti ve věku povinné školní docházky si jazyk osvojí zpravidla velmi rychle. Jsou však okolnosti, které tento proces mohou urychlit či naopak zbrzdit.

V první etapě je klíčové osvojení si jazyka.

 • Výuka českého jazyka vystavěná pro české děti je ztrátou času pro cizojazyčné děti. v prvních třech – čtyřech letech jejich života v ČR je zbytečné a spíše kontraproduktivní po nich chtít účast v takové výuce. Naopak je velmi žádoucí realizovat pro ně výuku českého jazyka pro cizince. Narazíme na problém nedostatku pomůcek a především nedostatku zkušeností. v prvním období nám mohou značně pomoci dospělí cizinci, kteří zde už nějakou dobu žijí, a mohou první krůčky v českém jazyce zprostředkovat z perspektivy shodné s perspektivou žáků: Jsem Ukrajinec, Vietnamec… a učím se cizí jazyk zapisovaný často navíc cizím písmem. Má-li škola větší množství žáků – cizinců, je jednoznačné, že se vyplatí si podobného externistu sehnat a výuku českého jazyka cizincům ušít na míru.

 • Fakt, že v rodině se zpravidla mluví mateřským jazykem (a nikoli česky) zpomaluje integrační proces.

 • Čím více času tráví žák – imigrant mezi svými vrstevníky, tím rychleji si osvojí jazyk. Významně mu pomůže, bude-li chodit do družiny (na prvním stupni ZŠ), bude-li navštěvovat kroužky, bude-li se účastnit velkého množství akcí školy, při kterých bude komunikovat s vrstevníky. Je-li v ročníku víc příslušníků stejného národa, bude pro ně pohodlnější zůstat v jedné třídě, ale je to významný krok proti jejich integraci. Naopak vzroste nebezpečí, že vytvoří uzavřenou enklávu, která bude komunikovat jen mezi sebou (v jejich rodném jazyce) a bude se vyčleňovat z většiny třídy.

Soulad základních civilizačních hodnot

Zde můžeme narazit na řadu konfliktních momentů. Naše společnost je plně sekularizovaná, přestože do značné míry ovlivněná křesťanstvím a s jasným vymezením demokratických principů. Jde-li o míru sekularizace, patříme spolu s Nizozemci a částí Němců ze severních oblastí Německa k nejvyhraněnějším národům na světě. Zejména lidé ze zemí, v nichž převažuje islám, tyto skutečnosti nejsou schopni pochopit a soužití naší civilizace s islámem je velmi obtížné.

Princip našeho soužití je poměrně jednoduchý, ačkoli jeho uplatňování je těžké a zejména někteří příslušníci menšin ho obtížně přijímají: Závazné jsou zákony. v případě ČR je na prvním místě legislativa ČR, každý, kdo chce žít v ČR, musí respektovat zákony ČR. Kulturní, národní, civilizační, náboženská a jiná specifika jsou možná jen v rámci těchto zákonů. Pokud nejsou v souladu se zákonem, musí se přizpůsobit. Není možné překračovat zákony ČR a argumentovat tím, že dané chování vychází z náboženského práva či tradic kterého národa.

Naopak, specifika menšiny, která nepřekračují zákon, jsou individuální věcí každého občana a nikdo nemá právo za ně příslušníky menšin diskriminovat.

Vzájemné poznání

Konflikty vznikají nejčastěji ne ze zlé vůle, ale z prostého nepochopení. Máte-li ve třídě migranty, informujte se vzájemně o hodnotách své kultury. Povídejte si o odlišnostech. Využijte nejen hodin občanské výchovy nebo zeměpisu.

Pár námětů:

  • Realizujte společně malý projekt, ve kterém si namalujete plakáty, na kterých vyznačíte nejdůležitější svátky, které slaví kultury přítomných žáků. Povězte si vzájemně, jak oslavy probíhají, jaká se jedí slavnostní jídla, zkuste si je připravit a ochutnat. Zazpívejte si písně, které se při daných příležitostech zpívají, povězte si o nich něco. Předveďte si průběh některých svátků, zkuste vytvořit webovou stránku, kam umístíte fotky z této akce, vzniklé texty, povídání o odlišnostech obou kultur.

  • Zkuste si udělat slovníček „konfliktních“ pojmů, které naše kultura interpretuje jinak než kultury imigrantů či menšin u vás ve třídě. (pravda-lež, upřímnost-hrubost, krádež, slib, čas plánované schůzky, plánování, povinnost, právo, čest, svoboda, urážka, majetek, životní cíl…) Jistě narazíte na mnoho dalších, jejichž vzájemné osvětlení budete považovat za důležité. Pokud při této aktivitě narazíte na interpretace, které jsou v rozporu se zákony, uveďte si to. Uveďte si, které postoje imigrantů obdivujeme, které sdílíme a které jsou u nás nepřijatelné. Pomůžete jim orientovat se v našem světě. Zpracujte vzniklý slovníček opět jako plakát, webovou stránku, komiks, zkuste si zahrát komické divadlo…

  • Udělejte si podobné srovnání kulturních návyků, které jsou sice zdánlivě nepodstatné, ale mohou přispívat k vzájemné nevraživosti, nebo u dětí k pohrdání, sociálnímu vyčlenění cizinců. Např. jak je to v našich kulturách se společenskou přijatelností smrkání, říhání, pouštění větrů, líbání, stravování atd. na veřejnosti. Co „těm druhým“ přijde směšné, co odporné nebo urážející? Co můžeme vzájemně udělat proto, abychom se svým chováním zbytečně neuráželi a neprovokovali? Jaké jsou hranice?
   Zpracujte je opět jako plakát, webovou stránku, komiks, zkuste si zahrát komické divadlo…

   Pošlete odkaz na vytvořené weby na mou adresu1, pochlubte se realizovanými projekty, připravím pro vaši vzájemnou inspiraci pak adresář stránek takových projektů. Vzájemná výměna pomůže i vám.