O projektu

ursa_1_2016-07-04_2202_c0006

Systematická Inkluze – společná cesta k úspěchu!

informace o projektu

Projekt usiluje o zavádění principů inkluzivního vzdělávání do vzdělávání ve třech běžných ZŠ hlavního vzdělávacího proudu na území sociálně vyloučené lokality ORP Rokycany, Plzeňský kraj. Cílem projektu je prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných dětí (žáků/dětí SVP s důrazem na žáky/děti romské) a posílení spolupráce mezi školami, rodinami, NNO a veřejnou správou. Realizovány budou vzdělávací kurzy pro pedagogy, workshopy pro rodiče, služby školních poradenských pracovišť a podpora sdílení dobré praxe.

VIZE projektu

Školy mají snahu projektem podpořit samotný proces budování Strategie vzdělávání na dotčeném území SO OR Rokycany. Aktivně se tak podílí na podpoře rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka, kdy hlavní důraz kladou na podporu dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem v souladu s potřebami daného regionu a v souladu s prioritami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s národními strategiemi.

Projekt je současně pilotním projektem vlastní intenzivní spolupráce všech dotčených aktérů v oblasti společného vzdělávání v území (zřizovatelé a představitelé veřejné samosprávy, školy a školská zařízení, představitelé neformálního a zájmového vzdělávání, a další představitelé z řad státních a nestátních neziskových organizacích, místních vládních institucích a ostatních právních subjektů zabývajících se problematikou výchovy a vzdělávání dětí a žáků), jehož snahou je přispět k řešení nedostatečné inkluzivity běžných škol, zejména charakteru venkovského typu a nastavit ověřený, praktický a zejména realizovatelný systém implementace opatřeních směřujících k pozitivním změnám a postojům vůči zavádění společného vzdělávání.

Systematická Inkluze – společná cesta k úspěchu! patří mezi projekty, které nám pomáhají rozšířit nabídku aktivit školního, mimoškolního a neformálního vzdělávání pro rozvoj osobnosti, kompetencí, zájmu a nadání každého dítěte a žáka „zažít úspěch“ v našem regionu.

CÍLE projektu

Hlavní cíle projektu:

– zvýšení efektivity výchovy a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním prostřednictvím rozvinutí komplexního systému péče o tyto žáky v prostředí inkluzivní školy- ověření efektivity systému výchovy a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním v prostředí inkluzivní školy,

– zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se sociálním znevýhodněním – definování aktivit, ověření jejich efektivity v naší škole a školách partnerských, metodický materiál v praktickém pojetí „Sborník příkladů dobré praxe“,

– zkvalitnění vzdělávání marginalizovaných skupin v sociálně vyloučené lokalitě SO ORP Rokycany a podpořit jejich vzdělávání v běžných školách, hlavního vzdělávacího proudu

– přizpůsobit prostředí školy a zkvalitnit školní klima a úroveň komunikace mezi pracovníky školy navzájem, mezi učiteli a rodiči a učiteli a žáky za pomoci odborné a metodické,

– zavést proinkluzivní opatření napříč škol definovaného území,

– zajistit finanční podporu ke vzdělávání dětí s jakýmkoliv znevýhodněním,

– nástroji informační osvěty zainteresovat veřejnou správu na místní úrovni do procesu Inkluze a cíleně podporovat strategii škola Komunitní centrum.

Dílčí cíle projetu:

– podpořit běžné ZŠ v implementaci novely školského zákona zejména jeho paragrafu 16,

– zlepšit dostupnost tzv. podpůrných opatření, včetně zajištění služeb školního asistenta či ověření pilotní pozice Koordinátora Inkluze a posílení personálních kapacit školních poradenských pracovišť zapojených škol.

DETAILY PROJEKTU

Plný název projektu:
Systematická Inkluze – společná cesta k úspěchu!

Registrační číslo:
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000172

Doba realizace: od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018

Finanční rámec projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu: 100% 6 522 952,35
z toho příspěvek z Evropského sociálního fondu: 85% 5 544 509,49
z toho příspěvek ze státního rozpočtu ČR: 15% 978 442,86 Kč
z toho vlastní zdroje: 0% 0,00 Kč

 

Podpořeno:

Výzvy č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní realizátor projektu:

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace.

skola-holoubkov

Sborník příkladů dobré praxe

PDF ke stažení:

Sborník příkladů dobré praxe_inkluze