Tematické dokumenty a studie

Strategické dokumenty s vazbou na inkluzivní vzdělávání

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období let 2016-2018 (vložit dokument, ke stažení na odkaze: http://rozcestnik.nidv.cz/front/sekce/54?idCategory=54)

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 – 2020, (vložit dokument, ke stažení na odkaze: http://rozcestnik.nidv.cz/front/sekce/54?idCategory=54)

Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (vložit dokument, ke stažení na odkaze: http://rozcestnik.nidv.cz/front/sekce/54?idCategory=54)

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014-2020 (vložit dokument, ke stažení na odkaze: http://rozcestnik.nidv.cz/front/sekce/54?idCategory=54)

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha, 2001) (vložit dokument, ke stažení na odkaze: http://rozcestnik.nidv.cz/front/sekce/54?idCategory=54)

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2016 – 2020

schválen únor 2016

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-plzenskeho-kraje-2016-2020

Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

http://www.nuv.cz/uploads/NZZ2/_WEB/Skolsky_zakon_se_zmenami_2015.pdf

vyhlášky ke školskému zákonu

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

účinnost od 1. 9. 2016

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi?highlightWords=vyhl%C3%A1%C5%A1ka+%C4%8D.27

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-73-2005-sb-1

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-74-2005-sb-1

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-72-2005-sb-1

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-14-2005-sb-o-predskolnim-vzdelavani-1

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-48-2005-sb-1

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

http://www.nuv.cz/file/680/

Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/program-rozvoje-plzenskeho-kraje-2014-schvalen

Obsahuje analytickou s strategickou část + akční plán priorit – Kapitola 1.3.1 Vzdělávání

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020

https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-2015-2020-revize-2016.pdf

kapitola 4.10. Vzdělávání a školství

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/text-op-vvv