Tým projektu

Inkluze
vodickova-web

Mgr. Iveta Vodičková – manažer projektu

Mgr. Iveta Vodičková – manažer projektu

Pátým rokem pracuji jako ředitelka ZŚ a MŠ Holoubkov. Příslušnou kvalifikaci jsem získala absolvováním Pedagogické fakulty v Plzni, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a studiem pro ředitele škol a školských zařízení
Z mých profesních zkušeností jsou pro vedení tohoto projektu důležité:
– Lektorská činnost (lektor v rámci projektu zaměřeného na práci s romskými a sociálně vyloučenými dětmi – Most přes generaci, akreditované školení Klíčové kompetence hrou )
– člen pracovního týmu v rámci projektu Inkluzivní škola – tvorba metodických materiálů pro pedagogy
– člen odborné skupiny krajských metodiků péče o nadané žáky
– Pořadatel letních pobytů pro rodiny s dětmi ( ve spolupráci s Mensou ČR a Českou pedagogickou komorou )
– Koordinátor ŠVP
– Koordinátor projektu Zelená pro život
Publikační činnost:
Metodická příručka v rámci projektu Inkluzivní škola – Rozvoj klíčových kompetencí hrou
Metodiky školních projektů v rámci projektu Zelená pro život

Mgr. Lenka Klabačková

Mgr. Lenka Klabačková

Mgr. Lenka Klabačková

Již desátým rokem se intenzivně věnuji dotačnímu managementu fondů EU (strukturálních i komunitárních), ale i národním zdrojů financování projektových záměrů nejrůznějšího typu. Odbornou kvalifikaci jsem získala vysokoškolským studiem se zaměřením na sociální studia a zdravotní management a dále doplňujícím studiem se zaměřením na veřejnou správu a  evropská studia. Bohaté zkušenosti v oblasti projektového a finančního řízení, risk managementu a HRM jsem získala ve společnosti LEAN Consulting s.r.o. a dále při realizaci vlastních investičních a neinvestičních projektů školských zařízení, veřejné správy a podnikatelského sektoru či v roli externího hodnotitele Operačních programů. Jsem certifikovaným projektovým manažerem IPMA (International Project Management Association) a NSK (Národní soustava kvalifikací).

Na projektu Systematická Inkluze pracuje v pozici Manažer projektu a koordinátor projektových aktivit.

 

PaedDr. Tomáš Houška

PaedDr. Tomáš Houška

PaedDr. Tomáš Houška

Pedagog a psycholog. Je spoluzakladatel gymnázia Mensa, kde po založení působil několik let i jako učitel hlavně integrovaného předmětu dějepis-zeměpis-společenské vědy a ředitel. Jako ředitel vedl Lauderovy školy v Praze, kde současně učil dějepis. Působil jako školní psycholog, učitel psychologie a diplomatického protokolu, kouč, působil v NIDM jako vedoucí skupiny výzkumu a informací. Napsal asi dvacet publikací – beletrie, učebnice, odborné tituly o pedagogice a didaktice (Škola hrou; 1990, Škola je hra!; 1993, Pedagogika postindustriální společnosti; 1994, Škola pro třetí tisíciletí; 1995,  Inkluzívní škola; 2006 a další). Různé články z poslední době publikuje na: Blog iDnes >> , Blog Lidovky >>Mojeskola.net >>.

V projektu Systematická Inkluze působí v pozici Odborného a věcného garanta projektu.

krejdlova-web

Mgr. Hana Křejdlová – koordinátorka projektu, ZŠ Holoubkov

Mgr. Hana Křejdlová

koordinátorka projektu, ZŠ Holoubkov

Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu v Plzni, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ.Ve školství působím více než 20 let jako učitelka na 1. stupni základní školy, druhé volební období též jako místostarostka obce Holoubkov. V současné době pracuji v ZŠ Holoubkov jako třídní učitelka ve 3. třídě. Inkluze je pro mě velkou výzvou, proto jsem přijala pozici koordinátorky projektu inkluze. Inkluzivní vzdělávání v mé třídě vlastně již třetí rok. Od první třídy inkluzivně vzděláváme všechny žáčky se speciálními vzdělávacími potřebami s výbornými výsledky.

sopejstajova-web

Mgr. Jana Šopejstalová, DiS. – koordinátorka inkluze, ZŠ Holoubkov

Mgr. Jana Šopejstalová

DiS. – koordinátorka inkluze, ZŠ Holoubkov

Jako učitelka na prvním stupni ZŠ pracuji téměř 20 let, a to od ukončení studia na VOŠ Svatý Jan pod Skalou. Vzdělání jsem si dále doplnila na ZČU – obor učitelství pro I. stupeň ZŠ a dalšími pecializovanými školeními, stážemi na jiných školách a dlouhodobými kurzy převážně anglického jazyka. Specializuji se na práci s nadáním u všech žáků, na jeho vyhledávání a rozvoj. Při výuce využívám metody, které vedou k rozvoji metakognice, snažím se u žáků také pracovat s logickým myšlením. O problematice získávám vědomosti na odborných konferencích např. v rámci projektu Erasmus + (ČR, Slovinsko, Holandsko). V rámci školy pracuji jako koordinátor inkluze, mám na starost propagaci školy a byla jsem zvolena jako zástupce pedagogického sboru do Školské rady.

peklova-webMgr. Vladislava Peklová

koordinátorka inkluze, ZŠ Holoubkov

Po ukončení Pedagogické fakulty v Plzni jsem nastoupila do Základní školy ve Strašicích. Učila jsem na prvním a později i na druhém stupni. Nyní jsem třetím rokem na ZŠ v Holoubkově. Ve třídě mám 14 druháčků.

Práce s dětmi mě stále baví a obohacuje. Ve škole vedu přírodovědný kroužek a jsem koordinátorkou inkluze pro třetí třídu.

Přestože ve školství pracuji téměř 30 let, účastním se seminářů, kde se seznamuji se zkušenostmi a metodami práce jiných vyučujících.

 

 

culkova-web

Bc. Mgr. Kateřina Culková – koordinátorka inkluze, ZŠ Holoubkov

Bc. Mgr. Kateřina Culková

koordinátorka inkluze, ZŠ Holoubkov

Pedagogické vzdělání jsem získala na PedF MU v Brně, kde jsem studovala učitelství pro I. stupeň ZŠ, specializace matematika, tělocvik. Dále jsem si rozšířila vzdělání studiem oboru Regenerace a výživa ve sportu na FSpS MU. Učitelství se věnuji téměř dvacet let. Ve škole se zaměřuji na přírodní vědy, anglickou konverzaci, sport, zdravý životní styl a hudbu. V těchto oblastech se dále vzdělávám na
odborných konferencích, stážích, školeních. Jsem koordinátorem EVVO, koordinátorem inkluze, mám na starosti sportovní soutěže či kulturní vystoupení.

kratochvile-web

Ing. Ivana Kratochvíle – školní asistentka, ZŠ Holoubkov

Ing. Ivana Kratochvíle

školní asistentka, ZŠ Holoubkov

Po mateřské dovolené jsem absolvovala studium pro asistenty pedagoga a v září roku 2013 jsem přijala místo asistentky pedagoga ve škole ZŠ a MŠ Holoubkov. Během zaměstnání jsem ještě absolvovala kurzy „studium pro pedagoga volného času a vychovatele“, „studium pedagogiky“ a získala jsem i osvědčení ze vzdělávacího programu „logopedický asistent- primární logopedická prevence ve školství“. Od roku 2014 jsem působila na zdejší škole i jako vychovatelka ve školní družině. Od letošního září působím ve škole jako „školní asistent“.

 

 

vorobelova-web

Lucie Vorobeľová – školní asistentka, ZŠ Holoubkov

Lucie Vorobeľová

školní asistentka, ZŠ Holoubkov

Na základní školu v Holoubkově jsem nastoupila teprve před několika týdny, po absolvování vzdělávacího programu pro asistenty pedagogů, pod záštitou Svatojánské koleje a Nové školy. Jsem tedy v oblasti inkluze úplným nováčkem.  Nováčkem, který by se chtěl i nadále pedagogicky vzdělávat….a
hlavně – pomáhat všem dětem 🙂

 

 

 

Mgr. Lenka Helešicová

Koordinátor aktivit projektu, ZŠ Mýto

Ve školství pracuji od roku 1993. Pátým rokem jsem na pozici ředitelky ZŠ Mýto. Příslušnou kvalifikaci jsem získala absolvováním Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně , obor učitelství M-F 5. -12. ročník a studiem pro ředitele škol a školských zařízení v Plzni.

Mé zkušenosti:

  • metodik matematiky pro okres Rokycany
  • člen realizačního týmu v rámci projektu EVVO – Zelená pro život
  • vedení projektu Inkluzívní škola – rovné příležitosti pro všechny
  • vedení a realizace dalších projektů školy
  • absolvovala jsem kromě odborných seminářů v oblasti M, F také mnoho školení zaměřených na vývojové poruchy učení, poruchy chování a jejich reedukaci, práci s integrovanými žáky, používání nových metod a forem práce , vedu kroužek Náprava na PC pro žáky s SVP, práce mě baví , odměnou je i malé zlepšení a úspěch žáků

Publikační činnost: Metodiky školních projektů v rámci projektů Zelená pro život, Inkluzívní škola

Mgr. Barbora Karlovcová

Koordinátor inkluze, ZŠ Mýto

Zdá se to sice jako chvilka, ale pravdou je, že již šestým rokem působím jako učitelka 2. stupně na ZŠ Mýto. Nastoupila jsem sem po absolvování Západočeské univerzity, obor Český jazyk – Psychologie.

Díky vysokému počtu žáku se specifickými vzdělávacími potřebami v mojí třídě jsem se o tuto problematiku začala zajímat intenzivněji a dodnes navštěvuji různá školení a semináře.

Po absolvování Studia pro výchovné poradce pracuji u nás na škole i na této pozici. Nejprve jsem měla na starosti pouze žáky s SVP, koordinaci a vyhodnocování jejich IVP, nyní pracuji se žáky i v oblasti kariérového poradenství.

Práce s dětmi mě velice baví a doufám, že je to znát.

Mgr. Martina Kasíková

Koordinátor inkluze, ZŠ Mýto

Ve školství pracuji již 28 let. Vystudovala jsem PF ZČU v Plzni, obor Učitelství pro 1. stupeň. Svoji kvalifikaci si stále doplňuji a prohlubuji. Zúčastnila jsem se mnoha školení a seminářů týkajících se používání nových metod a forem práce ve všech předmětech, projektového vyučování, rozvoje řečových dovedností, čtenářské gramotnosti a logopedie. Absolvovala jsem velké množství seminářů zaměřených na vývojové poruchy učení a jejich reedukaci. Na ZŠ v Mýtě jsem v současné době třídní učitelka 2. třídy a koordinátor inkluze. Kromě toho vedu hodiny ANP a kroužek Náprava na počítači. V oblasti práce s dětmi se SVP je naše škola dlouhodobě velmi dobře hodnocena. Na škole působím také jako logopedický asistent a preventista. Vedu kroužek Klíček pro tvůj jazýček. Byla jsem zvolena jako zástupce pedagogů do školské rady. Práci s dětmi mám velmi ráda, těší mě a naplňuje.

Mgr. Helena Kalinová

Koordinátor inkluze, ZŠ Mýto

Vystudovala jsem FTVS UK v Praze obor učitelství. Jako učitelka na 1. stupni pracuji 20 let. Práce s dětmi mě baví a obohacuje, vedu kroužek pohybových her mladších žáků.

Vzhledem ke stále četnějšímu výskytu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami se musím a chci zodpovědně věnovat této problematice, abych v praxi obstála a vyhověla potřebám žáků.

Jsem koordinátorkou inkluze pro 1. stupeň.

Průběžně se zúčastňuji školení a seminářů k doplnění a zvýšení kvalifikace.

 

Zuzana Baxová

Školní asistent, ZŠ Mýto

Na ZŠ Mýto jsem nastoupila v září 2016 jako školní asistent, po absolvování studia proasistenty pedagoga. Mám zkušenosti s různými druhy postižení, především se však zaměřuji na žáky s poruchou autistického spektra. Zde mohu uplatnit dlouholetou praxi s touto diagnózou. Práci s dětmi s PAS se dlouhodobě intenzivně věnuji, nadále se v této oblasti vzdělávám na odborných školeních a seminářích. Rovněž se velice ráda nechávám obohatit o zkušenosti a metody ostatních kolegů. Tato práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je pro mě velkou výzvou i motivací a těší mě každý sebemenší úspěch těchto žáků.

Petra Mitošinková

Školní asistent, ZŠ Mýto

Jsem maminkou 3 dětí a práce ve školství je pro mě úplnou novinkou. Už na RD jsem se rozhodovala, jakým směrem se bude ubírat můj další profesní život. Zaujala mě myšlenka inkluze, protože věřím, že pomáhat těm, kteří to potřebují, má smysl.

Absolvovala jsem vzdělávací program Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga pod záštitou KCVJŠ v Plzni a 3 měsíce jsem získávala zkušenosti v MŠ Mýto. Od září působím jako školní asistent na ZŠ Mýto.

 

Helena Hrachovcová

Školní asistent, ZŠ Mýto

Při mateřské dovolené jsem absolvovala studium pro asistenty pedagoga a v září roku 2011 jsem přijala místo asistentky pedagoga ve škole ZŠ Mýto. Od letošního září působím ve škole jako školní asistent.

 

 

 

 

Markéta Němečková

Školní asistent, ZŠ Mýto

V školním roce 2015/2016 jsem absolvovala studium pro asistenty pedagoga a tentýž rok jsem také jako asistent pedagoga v naší škole již pracovala. První rok asistence byla velká zkušenost. Letos jsem na pozici školní asistent zejména v a třídě, také pomáhám s administrativní činností svým kolegům.

 

 

 

 

Mgr. Ivana Boudová

Ředitelka ZŠ a MŠ Kařez

Ve školství pracuji již dvacet let. Vystudovala jsem pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ, a již šest let jsem ředitelkou nejen základní, ale i mateřské školy. Jako třídní učitelku mě trápily problémy některých žáků při vzdělávání. Tak jsem jako ředitelka vytvořila funkci asistenta pedagoga na naší škole, který žákům pomáhal při vyučování. Díky projektu máme k dispozici školní asistenty, jejichž pracovní náplň je především pomáhat žákům ohroženým školním neúspěchem. Podařilo se mi navázat spolupráci s německou organizací Coburger Kinder- und Jugendtheater a již pátý rok, organizuji výměnné pobyty našich a německých dětí. S projekty mám mnohaleté zkušenosti.

Mgr. Monika Mudrová

třídní učitelka, ZŠ a MŠ Kařez

Absolvovala jsem pedagogickou fakultu UK v Praze, učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací tělesná výchova. V průběhu studií na VŠ jsem pracovala v mateřské školce jako asistentka mentálně a tělesně znevýhodněného chlapce, který byl postižen po vážné autonehodě. Jezdila jsem na školy v přírodě, lyžařské a plavecké kurzy jako instruktorka. Učitelství se věnuji od ukončení studií téměř deset let. Po mateřské dovolené jsem dostala příležitost v malotřídní škole Kařez, kde pracuji jako třídní učitelka 1. a 2. ročníku. Svoji kvalifikaci i nadále prohlubuji na seminářích zaměřených na nové metody a formy práce. Sleduji nové trendy, jsem přihlášená na kurz výchovného poradenství. Kolegové mě zvolili jako svého zástupce ve školské radě.


Alena Trsková

třídní učitelka, ZŠ a MŠ Kařez

Několik let jsem vedla skautský oddíl, působila jsem také jako zástupce vůdce střediska. Již 16 let se zúčastňuji jako vedoucí letních dětských táborů. Během své mateřské dovolené jsem pracovala jako vychovatelka ve školní družině v ZŠ a MŠ Kařez, kde jsem také dva roky vedla výtvarný kroužek. V současné době studuji na pedagogické fakultě UK v Praze obor učitelství pro 1. stupeň. V září 2016 jsem do ZŠ a MŠ Kařez nastoupila jako třídní učitelka, část mého úvazku tvoří i práce školního asistenta. Jednou týdně vedu kroužek angličtiny pro pokročilé. Díky projektu Systematická Inkluze, kdy jsou ve třídě přítomny učitelka a asistentka, se nám daří celkově zkvalitňovat výuku při současné lepší péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Klára Černá

školní asistentka, ZŠ a MŠ Kařez

Druhým rokem pracuji jako vychovatelka ve školní družině. V rámci zvyšování kvalifikace jsem absolvovala kurz asistenta pedagoga a pedagoga volného času. V letošním roce pracuji také jako školní asistent v 1. a 2. ročníku, věnuji se zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Práce s dětmi mne naplňuje, ráda se zúčastňuji seminářů, které prohlubují mé znalosti a dovednosti.

Michaela Nejedlá

školní asistentka, ZŠ a MŠ Kařez

Po rodičovské dovolené jsem nastoupila jako vychovatelka ve školní družině, absolvovala jsem kurz pro pedagoga volného času

, následně i kurz pro asistenta pedagoga. Jako asistent působím od roku 2015, nyní převážně ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku. Pomáhám nejen dětem sociálně znevýhodněným, ale také žákům připravujícím se pro studium na víceletém gymnáziu. Přesto, že jsem původně vystudovala jiný obor, práce s dětmi mě baví a obohacuje.

SaveSave

SaveSave

SaveSave